1. Въведение:

Интернет страницата advokati.today представлява средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което е изградено като социална и информационна платформа, целяща да улесни, стимулира и подкрепя комуникацията между адвокати , предоставящи  правни услуги от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

Чрез достъпа до
advokati.today, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни чрез advokati.today и преустановете достъпа до интернет страницата.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

1. Вас, като посетител или регистриран потребител или получател на услуги, от една страна и
2.
advokati.today

Услугите на информационното общество се предоставят чрез интернет страницата
advokati.today.

2. Определения:

Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Интернет страница – advokati.today като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
 • Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между адвокати, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
 • Адвокат - може да бъде всяко физическо или юридическо лице със завършено юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, документ за придобита адвокатска правоспособност и което има право да упражнява адвокатска професия.
 • Клиент – потребител, физическо или юридическо лице, което действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
 • Посетители – всички нерегистрирани потребители и получатели на услуги;
 • Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа информация за регистриран Изпълнител, предоставяна от него и от негови Клиенти и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност Изпълнителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;
 • Запитване – съхранявана по заявка на Клиент информация относно търсена от него адвокатска помощ, която съдържа данни за характера на услугата и района на местоизпълнението й;
 • Личнo запитванеЗапитване, което е одобрено и изпратено от Доставчика до Изпълнителя/Изпълнителите, който/които отговаря/отговарят на критериите, заложени в него;

3. Предмет:

чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Адвокати по повод търсени и предлагани от тях услуги;

(2) Поръчките са предмет на отделен договор между Клиента като възложител и Адвоката, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. advokati.today не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните по повод неговото изпълнение.

Чл. 3.

(1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:

 • 1. свободен преглед на информация относно търсен Адвокат;
 • 2. подробен преглед на профил на Адвокат;

 (2) За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

4. Регистрация, сключване на договор за предоставяне на услуги, предоставяни на информационното общество:

Чл. 4. (1) Достъпът до услугите по чл. 3, ал. 2, се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.

(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп на интернет страницата. За валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Посетителя адрес на електронна поща.

(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва следните технически средства:

 • 1. автоматизирана система за смс известия без човешка намеса;
 • 2. електронна поща.

Чл. 5. Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика при изпълнение на финансовите условия, описани в чл. 10 и чл. 11 от настоящите общи условия.

5. Заявка от Клиент:

Чл. 6. (1) Доставчикът осигурява достъп само до одобрени от него валидни Запитвания. За валидна заявка се счита тази, която отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма, намираща се на advokati.today.

(2) Информацията, съдържаща се в Запитването се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Клиента.

(3) Получателят на запитването се избира въз основа на характера на търсената услуга и района на нейното изпълнение;

(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Запитването;

(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на Запитването.

Чл. 7. Клиентът не дължи възнаграждение на Доставчикът за изпращане на Запитване.

6. Предаване на Запитване. Лично Запитване:

Чл. 8. (1) Доставчикът предава одобреното от него Запитване, чрез изпращане на Лична Запитване до определен кръг Изпълнители, съобразно вида на търсената услуга и нейното местоизпълнение.

(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите, получатели на услуги, относно верността и съдържанието на изпратеното Лично Запитване.

9. Оставяне на оценка и коментари:

Чл. 9. (1) Изпълнителят се съгласява, че Клиентът може да публикува на Профила на Изпълнителя положителни оценки(харесвания) и коментари за извършената от него услуга.

10. Финансови условия:

Чл. 10. Услугите, до които има достъп Клиента, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

Чл. 11. Услугите, до които има достъп Изпълнителя, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

11. Непоискани търговски съобщения:

Чл. 12. (1)С приемането на настоящите Общи условия, Клиентите и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(2) Клиентите и Изпълнители имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения. Клиентите могат и да спрат своите имейл известия от личния си профил.

12. Права и задължения:

Чл. 13. Съгласно настоящите Общи условия, Клиентите имат следните права:

 • да изпращат на интернет страницата валидни Запитвания за търсене на адвокатска  помощ;
 • на достъп до съдържанието на профилите на Изпълнители, съдържащи информация за извършваните от тях правни услуги;
 • да оценяват вече извършена от Изпълнител правна услуга.

Чл. 14. Съгласно настоящите Общи условия Клиентите имат следните задължения:

 • да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни данни относно характера и местоизпълнението на търсената правна услуга;
 • да уведомят незабавно Доставчика в случай, че анулират своето изпратено и вече одобрено Запитване;
 • да бъдат коректни и обективни при използване на Обратна връзка.
 • Да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 15. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

 • че са дееспособни физически или юридически лица;
 • че разполагат с всички необходими лицензи и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности;

чл. 16. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

 • достъп до профил, който съдържа информация за извършваните от тях дейности, оценки от техни клиенти, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този профил;
 • да получават Лични Запитвания.
 • достъп до Лични Запитвания;

 

Чл. 17. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:

 • да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности, както и да актуализират своевременно вече публикувана такава информация;
 • да не извършват злоумишлени действия, с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите посетители на интернет страницата, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 18. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

 • да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява това потребителите и получателите на услуги;
 • да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;
 • да преустанови достъпа до съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;
 • има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

13. Ограничение на отговорността:

Чл. 19. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

 • 1. вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите на интернет страницата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
 • 2. други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез интернет страницата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.

14. Интелектуална Собственост

Чл. 20. Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на автoрско право по смисъла на Закона за автрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 21. (1) С публуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на Доставчика неизключителното право да използва публуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

(3) Клиенти и Изпълнители декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собсвеност върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

15. Лични данни:

Чл. 22. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 23. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

 • 1. когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
 • 2. когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана правна услуга;
 • 3. когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
 • 4. за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;
 • 5. за целите на директния маркетинг.

16. Промени:

Чл. 24. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

17. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги на информационното общество:

Чл. 25. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез интернет страницата в случай, че Изпълнителят или Клиентът грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство.

18. Приложимо право:

Чл. 26. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

19. Уреждане на спорове:

Чл. 27. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.